Els Col·legis de Treball Social de Castelló, València i Alacant critiquen el decret de tipologies de recursos per ser insuficient davant les necessitats de personal actuals

 

6-04-2022 

 

Tot i que els col·legis valoren positivament l’exhaustiu treball realitzat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, consideren que la professió es veu infrarepresentada en la majoria de serveis, la qual cosa suposa una sobrecàrrega per als serveis socials de base, i una dificultat per a l'accés a recursos i drets per part dels usuaris de centres.

 

El treball conjunt amb nombroses persones col·legiades ha donat lloc a un document de més de 170 pàgines per a la defensa del Treball Social que ha sigut enviat a la Conselleria per a que les aportacions siguen preses en compte.

 

Els col·legis reclamen que si es mantenen les ràtios actuals del nou decret, pot suposar un greu perjudici per a la defensa dels drets dels usuaris d'aquests centres, i una dificultat per a la seua integració en l'entorn habitual dels usuaris i les seues famílies.

 

Els i les professionals recorden que entre les competències del Treball Social no sols està el diagnòstic, sinó també la intervenció social amb especialitats com el treball social clínic, individual, grupal i comunitari. Així, reivindiquen que cal entendre el Treball Social com un procés psicosocial d'ajuda que crea un vincle amb les persones, una relació d'ajuda que transforme la seua situació, i establisca un acompanyament a l'usuari, i per a això és necessari reconéixer la funció d'intervenció social del treball social.

 

Així, critiquen, si no s'implementa la figura de treball social en els centres de la xarxa pública, es continuarà sobrecarregant el sistema públic de serveis socials primaris, ja que la resta de professionals, derivaran a la xarxa pública als usuaris que requerisquen intervenció de la treballadora social.

 

Per tot açò, no es pot relegar a la professió a la gestió i tramitació de prestacions, o al control de prestacions econòmiques condicionades. En els centres de la xarxa pública, sempre s'ha reclamat la possibilitat d'intervenció per part de les treballadores socials amb els usuaris, element relegat per la burocratització, que no permet la intervenció en l'àmbit social.

 

Els tres Col·legis de Treball social de la Comunitat Valenciana han demanat formalment una reunió amb la Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat i Polítique Inclusives, Mònica Oltra, per tal de fer-li arribar personalment les seues esmenes.

 

 

 

 

 


Los Colegios de Trabajo Social de Castelló, València y Alicante critican el decreto de tipologías de recursos para ser insuficiente ante las necesidades de personal actuales

 

6-04-2022

 

Los Colegios de Trabajo Social de Castellón, València y Alicante han estado trabajando en las últimas semanas para analizar y hacer aportaciones y enmiendas al nuevo catálogo de servicios sociales definido en el nuevo decreto de tipología de centros de la Generalitat Valenciana.

 

A pesar de que los colegios valoran positivamente el exhaustivo trabajo realizado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, consideran que la profesión se ve infrarrepresentada en la mayoría de servicios, lo cual supone una sobrecarga para los servicios sociales de base y una dificultad para el acceso a recursos y derechos por parte de los usuarios de centros.

 

El trabajo conjunto con numerosas personas colegiadas ha dado lugar a un documento de más de 170 páginas para la defensa del Trabajo Social que ha sido enviado a la Consellería para que las aportaciones sean tenidas en cuenta.

 

Los colegios reclaman que si se mantienen las ratios actuales del nuevo decreto, puede suponer un grave perjuicio para la defensa de los derechos de los usuarios de estos centros, y una dificultad para su integración en el entorno habitual de los usuarios y sus familias.

 

Los y las profesionales recuerdan que entre las competencias del Trabajo Social no solo está el diagnóstico, sino también la intervención social con especialidades como el trabajo social clínico, individual, grupal y comunitario. Así, reivindican que hay que entender el Trabajo Social como un proceso psicosocial de ayuda que crea un vínculo con las personas, una relación de ayuda que transforme su situación y establezca un acompañamiento al usuario, para lo cual es necesario reconocer la función de intervención social del trabajo social.

 

Así, critican, si no se implementa la figura de trabajo social en los centros de la red pública, se continuará sobrecargando el sistema público de servicios sociales primarios, puesto que el resto de profesionales derivarán a la red pública a los usuarios que requieran intervención de la trabajadora social.

 

Por todo esto, no se puede relegar a la profesión a la gestión y tramitación de prestaciones, o al control de prestaciones económicas condicionadas. En los centros de la red pública, siempre se ha reclamado la posibilidad de intervención por parte de las trabajadoras sociales con los usuarios, elemento relegado por la burocratización, que no permite la intervención en el ámbito social. Los tres Colegios de Trabajo Social de la Comunidad Valenciana han pedido formalmente una reunión con la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, para hacerle llegar personalmente sus enmiendas.

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

© UPA - Unión Profesional de Alicante

Esta web utiliza cookies…+info