Els Col·legis Oficials de Treball Social de la Comunitat Valenciana s’uneixen per a reivindicar que no es polititze l’atenció dels serveis socials per a menors d’edat

 

Els Col·legis Oficials de Treball Social de la Comunitat Valenciana (València, Alacant i Castelló) ens hem adherit conjuntament entorn d’una demanda que volem traslladar a mitjans de comunicació, autoritats públiques i ciutadania: que no es faça política amb els i les professionals dels serveis socials. Ens hem unit perquè pensem que és una
reivindicació que cal defensar en l’àmbit autonòmic.
Aquest comunicat per part dels tres col·legis oficials sorgeix arran d’unes declaracions que Pablo Casado, el president del Partit Popular (PP) en l’àmbit estatal, va realitzar fa una
setmana sobre uns casos d’abusos a xiquetes tutelades a Madrid, Balears i Comunitat Valenciana fent una comparativa entre comunitats autònomes.
Considerem que aquestes paraules impliquen acusacions generalitzades contra les persones cuidadores dels centres de protecció per a persones menors d’edat, la qual cosa escampa entre la societat un dubte sobre la integritat, la dedicació i la vocació de totes les persones que ens ocupem professionalment de l’atenció a la infància i l’adolescència.
Les persones menors d’edat que son usuàries dels centres de protecció viuen situacions molt complexes en termes familiars, afectius, econòmics… Per tant, necessiten un
acompanyament altament compromés i rigorós. Treballadors i treballadores socials, de la mateixa manera que companyes i companys d’altres professions (com educació social i
psicologia), ens esforcem molt per a així oferir-lo amb els recursos que tenim al nostre abast.
En conseqüència, exigim una acció de govern i una oposició política que estiga a l’altura d’aquesta realitat social; que defense les lleis de protecció de xiquets, xiquetes i
adolescents; així com que respecte a les persones professionals implicades en la seua correcta implementació. Totes treballem de valent d’acord amb el nostre codi ètic i
deontològic, de manera que l’interés superior de les persones menors d’edat està sempre al capdavant.
Per descomptat, des dels tres col·legis oficials de treball social (València, Alacant i Castelló)condemnem qualsevol acte de violència cap a xiquets, xiquetes i adolescents, com
també una instrumentalització injustificada. Ens agradaria una política centrada i unida en això mateix. Parlem de la defensa dels drets humans, que hauria d’estar per damunt de
qualsevol altra qüestió.
Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de la Comunitat Valenciana se unen para reivindicar que no se politice la atención de servicios sociales a menores de edad
Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de la Comunitat Valenciana (València, Alacant y Castelló) nos hemos adherido conjuntamente en torno a una demanda que queremos
trasladar a medios de comunicación, autoridades públicas y ciudadanía: que no se haga política con los y las profesionales de los servicios sociales. Nos hemos unido porque
pensamos que es una reivindicación que hay que defender en el ámbito autonómico.
Este comunicado por parte de los tres colegios oficiales surge a raíz de unas declaraciones que Pablo Casado, el presidente del Partido Popular (PP) en el ámbito estatal, realizó hace
una semana sobre unos casos de abusos a niñas tuteladas en Madrid, Baleares y Comunitat Valenciana haciendo una comparativa entre comunidades autónomas.
Consideramos que estas palabras implican acusaciones generalizadas contra las personas cuidadoras de los centros de protección para personas menores de edad, lo cual
esparce entre la sociedad una duda sobre la integridad, la dedicación y la vocación de todas las personas que nos ocupamos profesionalmente de la atención a la infancia y la adolescencia.
Las personas menores de edad que son usuarias de los centros de protección viven situaciones muy complejas en términos familiares, afectivos, económicos… Por lo tanto,
necesitan un acompañamiento altamente comprometido y riguroso. Trabajadores y trabajadoras sociales, del mismo modo que compañeras y compañeros de otras profesiones
(como educación social y psicología), nos esforzamos mucho para así ofrecerlo con los recursos que tenemos a nuestro alcance.
En consecuencia, exigimos una acción de gobierno y una oposición política que esté a la altura de esta realidad social; que defienda las leyes de protección de niños, niñas y
adolescentes; así como que respete a las personas profesionales implicadas en su correcta implementación. Todas trabajamos mucho de acuerdo con nuestro código ético y
deontológico, de forma que el interés superior de las personas menores de edad está siempre por delante.
Por supuesto, desde los tres colegios oficiales de trabajo social (València, Alacant y Castelló) condenamos cualquier acto de violencia hacia niños, niñas y adolescentes,
como también una instrumentalización injustificada. Nos gustaría una política centrada y unida en esto mismo. Hablamos de la defensa de los derechos humanos, que tendría que
estar por encima de cualquier otra cuestión.
 

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

© UPA - Unión Profesional de Alicante

Esta web utiliza cookies…+info